Podmínky užívání aplikace Parkit.direct

1. Úvod

1. 1 Předmět. Tyto podmínky („Podmínky“)užívání aplikace Parkit.direct („Aplikace“)představují smluvní ujednání mezi společností MR.PARKIT s.r.o., IČ: 40762769,se sídlem Praha 2, Vinohrady, Balbínova 410/28, PSČ 120 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3111 („MR.PARKIT“)a uživateli Aplikace („Uživatelé“).
1.2. Souhlas Uživatele. Prosíme Uživatele, aby si tyto Podmínky pečlivě pročetli. Instalací nebo kopírováním Aplikace, zřízením Uživatelského účtu, přihlašováním se do Aplikace nebo jiným užíváním Aplikace nebo kterékoli její části Uživatel vyslovuje s těmito Podmínkami souhlas. Jestliže Uživatel nesouhlasí s kterýmkoli ustanovením těchto Podmínek,je povinen ukončit instalaci Aplikace a odinstalovat všechny její dosud instalované součásti, ukončit zřizování Uživatelského účtu (případně se odhlásit z Aplikace a zrušit svůj Uživatelský účet) a není oprávněn Aplikaci jakkoli užívat.

2. Aplikace a uživatelé

2.1. Funkční charakteristika Aplikace. Aplikace je webovou a softwarovou aplikací, která slouží elektronickému managementu provozu garáží a parkovišť (společně „Garáže“). Aplikace umožňuje evidenci uživatelů parkovacích míst („Parkující“) a smluvních vztahů s nimi, bezhotovostní platby zaparkování, generování smluv s Parkujícímia účetních dokladů, zasílání zpráv Parkujícíma kontaktování provozovatelů Garáží, udílení přístupu do Garáží, odemykání Garáží za účelem přístupu (prostřednictvím bluetooth, GSM nebo obdobných technologií) a vytváření rezervací na parkovací místa.
2. 2. Technická charakteristika Aplikace. Aplikace je primárně webovou aplikací, jejíž softwarové a databázové komponenty jsou provozovány a spravovány MR.PARKIT a jsou umístěny na serveru MR.PARKIT (dále jen „Webová Aplikace“); Webovou Aplikaci lze využívat pomocí rozhraní sítě internet. Aplikaci lze rovněž užívat jako aplikaci typu server-klient s využitím softwarového klienta („Softwarový klient“), který si Uživatelé instalují do svého mobilního či jiného zařízení výpočetní techniky umožňujícího užívání Aplikace. Pro řádný provoz Aplikace je nezbytné připojení k síti internet, které umožní přístup k Webové Aplikaci; určité funkce Softwarového klienta je možné využívat i bez spojení s Webovou Aplikací (např. bluetooth komunikace).
2. 3. Součásti Aplikace. Aplikace zahrnuje veškerý obsah a materiály poskytnuté v souvislosti s ní v elektronické nebo jiné podobě.Softwarový klient se považuje za součást Aplikace. Aplikací se taktéž rozumí kterákoli updatovaná, upgradovaná nebo jakkoli jinak modifikovaná verze Aplikace, stejně jako všechny kopie Aplikace v jakékoli formě.
2. 4. Hardware. V souvislosti s licencí k užívání Aplikace může být ujednáno, že MR.PARKIT prodá Uživateli určité vybavení („Hardware“),zejména technické prvky sloužící ovládaní přístupu do Garáže (závory, vrata apod.).Uživatel bere na vědomí, že Hardware může být podmínkou užívání Aplikace, nicméně Hardware má širší využití než jen v souvislosti s Aplikací, a proto se koupě Hardware nepovažuje za právní jednání závislé na užívání Aplikace. Ukončení licence k užívání Aplikace nemá vliv na koupi Hardware a Uživatel není oprávněn z tohoto důvodu vrátit Hardware MR.PARKIT.
2.5. Uživatelský účet. Řádné užívání Aplikace vyžaduje vytvoření elektronického uživatelského účtu, prostřednictvím kterého bude zajišťován přístup do Webové Aplikace a správa dat Uživatele ve Webové Aplikaci („Uživatelský účet“). K vytvoření Uživatelského účtu je nezbytné zadat základní identifikační údaje Uživatele (jméno, název a ve stanovených případech též adresa), adresu elektronické pošty a telefonní číslo Uživatele; v průběhu užívání Aplikace může být ve stanovených případech požadováno zadání údajů o platebních prostředcích umožňujících bezhotovostní internetové platby (platební karta, PayPal). Údaje o platebních prostředcích nebudou uloženy ve Webové Aplikaci; MR.PARKIT nemá k těmto údajům přístup. Uživatel je povinen vytvořit Uživatelský účet s využitím pravdivých a úplných údajů a je povinen udržovat zadané údaje aktuální po celou dobu trvání Licence. Uživatel je povinen udržovat v tajnosti přístupové údaje k Uživatelskému účtu a v případě jejich úniku či ohrožení důvěrnosti bez odkladu informovat MR.PARKIT. MR.PARKIT nenese odpovědnost za případnou újmu způsobenou Uživateli únikem přístupových údajů k Uživatelskému účtu, pokud MR.PARKIT takový únik nezpůsobil.
2.6. Uživatelé Aplikace. Uživateli jsou (mohou být):
2.6.1. provozovatelé Garáží; provozovatelé Garáží mají oprávnění udělovat oprávnění k užívání parkovacích míst master Parkujícím (čl. 2.6.2) a koncovým Parkujícím (čl. 2.6.3);
2.6.2. master uživatelé parkovacích míst (master Parkující), tzn. Parkující s právem udělovat oprávnění k užívání jim přidělených parkovacích míst koncovým Parkujícím (čl. 2.6.3); a
2.6.3. koncoví uživatelé parkovacích míst (koncoví Parkující).
Provozovatelé Garáží jsou primárními Uživateli Aplikace; v postavení primárního Uživatele může být také MR.PARKIT, zejména v případě, kdy pro provozovatele Garáže zprostředkovává nájmy parkovacích míst. Master Parkující jsou primárními Uživateli Aplikace, pokud jejich Licence není odvozena od primární Licence jiné osoby podle předchozí věty; je-li jejich Licence odvozena od primární Licence jiné osoby, jsou sekundárními Uživateli. Koncoví Parkující jsou sekundárními Uživateli Aplikace.

3. OBECNÁ LICENČNÍ USTANOVENÍ

3.1. Udělení Licence. Zřízením Uživatelského účtu v souladu s těmito Podmínkami a zároveň odsouhlasením těchto Podmínek Uživatelem uděluje MR.PARKIT Uživateli nevýlučnou licenci k Užívání Aplikace za podmínek stanovených níže („Licence“). Licence se Uživateli uděluje jako bezplatná shareware Licence (čl. 4) nebo úplatná komerční Licence (čl. 5). Nesjednal-li Uživatel s MR.PARKIT poskytnutí komerční Licence, platí, že Licence se uděluje jako shareware; pro sekundárního Uživatele může komerční licenční oprávnění sjednat též primární Uživatel jako součást primární komerční Licence (čl. 5.2).

3.2. Základní rozsah Licence. Uživatel je oprávněn na základě Licence užívat Aplikaci pro svou osobní potřebu nebo pro vnitřní potřebu při svém podnikání nebo neziskové činnosti. Užíváním se rozumí využívání Aplikace v souladu s jejím účelem a přiměřeně její povaze a funkci. Licence zahrnuje oprávnění k instalaci Softwarového klienta do mobilního či jiného zařízení výpočetní techniky Uživatele umožňujícího užívání Aplikace. Jeden Uživatel je oprávněn současně užívat více kopií Softwarového klienta, avšak vždy v souladu s podmínkami Licence a přiměřeně rozsahu užívání Aplikace ve smyslu věty prvé a druhé tohoto čl. 3.2. Kopii Softwarového klienta je možné získat výhradně stažením a instalací prostřednictvím sítě internet ze zdrojů zpřístupněných ze strany MR.PARKIT (link), a nikoli rozmnožováním stávajících kopií Softwarového klienta.

3.3. Součinnost Uživatele. V průběhu užívání Aplikace může být čas od času požadována součinnost Uživatele, např. pro účely změny přístupového hesla, doplnění specifikace Garáže (v případě primárních Uživatelů) apod.; tato součinnost může být podmínkou řádného užívání Aplikace.

3.4. Zákaz zásahu do práv MR.PARKIT. Práva, která Uživateli nebyla těmito Podmínkami výslovně udělena, zůstávají v dispozici MR.PARKIT. Nebylo-li dohodnuto jinak nebo nestanoví-li zákon jinak, není Uživatel oprávněn kopírovat, rozmnožovat, překládat, zpracovávat, upravovat nebo jinak měnit Softwarového klienta ani jeho zdrojový kód. Uživatel není oprávněn jakýmkoli způsobem zasahovat do autorského práva MR.PARKIT nebo práv MR.PARKIT k databázím, zejména napodobovat Aplikaci nebo umožnit její neautorizované užití či nakládání třetím osobám (Uživatel odpovídá za ochranu licenčních informací, zejména přístupových práv, a je povinen uchovávat je v tajnosti).

3.5. Zdrojový kód. Zdrojový kód Aplikace je předmětem obchodního tajemství MR.PARKIT a Uživatel souhlasí, že v nejvyšší možné míře dovolené právní úpravou nebude zdrojový kód dekompilovat, zkoumat, studovat nebo jiným způsobem zjišťovat jeho obsah. Jestliže právní úprava Uživateli umožňuje dekompilovat, zkoumat, studovat nebo jiným způsobem zjišťovat zdrojový kód, je Uživatel povinen nejprve požádat MR.PARKIT o informaci, kterou má v úmyslu získat pomocí výše uvedené činnosti, a nezahájit tuto činnost předtím, než MR.PARKIT odmítne poskytnout požadovanou informaci, nebo jestliže informaci neposkytne v přiměřené době.

3.6. Software třetích osob. Aplikace může obsahovat součásti, které jsou předmětem autorského práva třetích osob. MR.PARKIT poskytuje Uživateli v rámci Licence nevýlučnou podlicenci k užívání software třetích osob ve stejném rozsahu jako Licenci, a to výlučně v rámci Aplikace (za účelem funkčnosti Aplikace a ve stavu, jak byl software třetích osob začleněn do Aplikace nebo s Aplikací spojen).

3.7. Nakládání s Licencí. Uživatel není oprávněn postoupit nebo zatížit Licenci bez předchozího písemného souhlasu MR.PARKIT. Nebylo-li dohodnuto jinak (zejména v případě primárních Licencí), Uživatel není oprávněn udělovat podlicence k Aplikaci nebo distribuovat Aplikaci, ať samostatně nebo začleněnou v jiném software či spojenou s jiným software.

3.8. Výpověď Licence. Je-li Licence sjednána na dobu neurčitou, je kterákoli ze stran oprávněna ukončit ji písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 1 (jeden) měsíc, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

3.9. Odstoupení od ujednání o Licenci pro porušování podmínek. MR.PARKIT je oprávněn odstoupit od ujednání o Licenci, jestliže Uživatel nebo osoba, za kterou Uživatel odpovídá, poruší některou z podmínek Licence (za podmínky Licence se považují také podmínky podle čl. 2.5 a 10.2). Licence končí okamžikem, kdy Uživatel obdrží oznámení o odstoupení. Jedná-li se o prodlení s úhradou licenčních poplatků, je možné od ujednání o Licenci odstoupit teprve poté, co marně uplyne lhůta stanovená ve výzvě MR.PARKIT k dodatečné úhradě dlužné částky, která musí činit nejméně 7 (sedm) dnů, nebo jedná-li se o opakované prodlení Uživatele s úhradou licenčního poplatku. Dojde-li k ukončení Licence v souladu s tímto článkem, Uživatel nemá nárok na náhradu jakýchkoli plateb uhrazených MR.PARKIT v souvislosti s Licencí. Odstoupil-li MR.PARKIT od ujednání o Licenci, může Uživatel získat novou Licenci pouze na základě výslovné dohody s MR.PARKIT.

4. SHAREWARE LICENCE

4.1. Rozsah shareware Licence. Shareware Licence obsahuje ve srovnání s komerční Licencí omezení funkčností Aplikace; rozsah omezení závisí na uvážení MR.PARKIT a může být čas od času měněn. Aplikace užívaná na základě shareware Licence může zobrazovat reklamní sdělení. Shareware Licence nezakládá nárok na update ani upgrade Softwarového klienta; tím však není vyloučeno, že MR.PARKIT update nebo upgrade v jednotlivém případě umožní.

4.2. Podpora a trvání shareware Licence. MR.PARKIT je oprávněn kdykoli bez předchozího upozornění ukončit podporu Aplikace na základě shareware Licence, včetně ukončení provozu Webové Aplikace. Licence se uděluje na dobu neurčitou.

4.3. Demo a beta verze Aplikace. Poskytl-li MR.PARKIT Uživateli jakoukoli demo nebo beta verzi Aplikace (zejména verzi Aplikace k vyzkoušení), může Uživatel tuto verzi užívat výhradně po dobu, po kterou MR.PARKIT stanoví, a k účelu, který MR.PARKIT stanoví (tedy zejména k vyzkoušení). Uživatel bere na vědomí, že tyto verze Aplikace nejsou určeny k užívání v provozních podmínkách, a Uživatel nebude v žádném ohledu spoléhat na jejich funkčnost a vlastnosti. MR.PARKIT může zakázat další užívání těchto verzí Aplikace.

5. KOMERČNÍ LICENCE

5.1. Rozsah a druhy komerční Licence. Komerční Licence umožňuje užívání těch funkčností Aplikace, které podle ujednání s MR.PARKIT pokrývá. Licence zahrnuje updaty a upgrady vydané a veřejně nabízené nabyvatelům komerčních Licencí k Aplikaci ze strany MR.PARKIT (Licence však nezahrnuje řešení individuálních problémů Uživatele). V závislosti na ujednání s MR.PARKIT se komerční Licence uděluje  buď jako samostatná, nebo jako komerční Licence primárního Uživatele (primární Licence) s oprávněním udělit určitý počet oprávnění k užívání parkovacích míst sekundárním Uživatelům (Parkujícím) (čl. 5.2); nebylo-li ujednáno jinak, platí, že jde o samostatnou komerční Licenci. Je-li komerční Licence udělena k využití ve vztahu k určité Garáži, není možné využívat ji ve vztahu k jiné Garáži.

5.2. Primární komerční Licence. Na základě primární komerční Licence jsou sekundární Uživatelé (Parkující) oprávněni užívat Aplikaci v rozsahu komerční Licence s tím, že jejich oprávnění závisí na trvání primární Licence. Sjednaný limitní počet oprávnění k užívání parkovacích míst, která je oprávněn udělit primární Uživatel sekundárním Uživatelům, představuje maximální počet současně udělených oprávnění. Primární Licence zahrnuje též možnost udělovat oprávnění master Parkujícím k dalšímu udělování oprávnění k užívání parkovacích míst sekundárním Uživatelům (a to i ve více úrovních); oprávnění k užívání parkovacích míst udělená master Parkujícími se započítávají do sjednaného limitního počtu oprávnění podle primární Licence. MR.PARKIT není povinen vyrozumívat sekundární Uživatele o tom, že dojde k ukončení jejich komerčního licenčního oprávnění v důsledku ukončení primární Licence. Primární Uživatel odpovídá za to, že sekundární Uživatelé dodržují podmínky Licence.

5.3. Trvání a ukončení komerční Licence. Komerční Licence se uděluje na sjednanou dobu, a nebyla-li doba sjednána, na dobu neurčitou. Uplyne-li doba, na kterou byla Licence sjednána, mění se Licence na dobu neurčitou. Dojde-li k ukončení komerční Licence, mění se tím oprávnění k užívání Aplikace na shareware Licenci s možným omezením funkčnosti, ledaže došlo k odstoupení od licenčního ujednání pro porušení povinností Uživatele (v tom případě licenční oprávnění zcela zaniká).

5.4. Licenční poplatky. Komerční Licence podléhá licenčním poplatkům ve výši sjednané mezi MR.PARKIT a Uživatelem. Licenční poplatky se hradí MR.PARKIT za kalendářní měsíc, a to vždy do doby splatnosti a na bankovní účet uvedený na faktuře. MR.PARKIT bude vystavovat na licenční poplatky faktury s náležitostmi daňového dokladu ve lhůtách stanovených právními předpisy. Komerční licence se hradí pouze za aktivně používaná parkovací místa. Účinky Komerční Licence se pozastavují po dobu prodlení s úhradou licenčního poplatku (po tuto dobu se sice neruší Uživatelský účet Uživatele a nemažou se data tímto účtem spojená, pozastavuje se však možnost jejich využití, včetně možnosti užívání Softwarového klienta).

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA ŠKODU

6.1. Vady Aplikace. MR.PARKIT prohlašuje, že Aplikace bude v průběhu doby trvání komerční Licence prosta vad, a to za předpokladu, že bude užívána v souladu s pravidly stanovenými MR.PARKIT. Vadou Aplikace se rozumí jen podstatný nedostatek ve funkci Aplikace; odchylka od funkce Aplikace, která obecně není považována za vadu v případě aplikací stejného druhu, se nepovažuje za vadu Aplikace. Záruka se nevztahuje na vady, které jsou výsledkem zneužití nebo nesprávného použití Aplikace, počítačového viru, náhody nebo vnější události, které nezpůsobil MR.PARKIT. Vzhledem k tomu, že Aplikace je předmětem kontinuálního vývoje, MR.PARKIT nezaručuje, že Aplikace bude po celou dobu užívání obsahovat všechny funkcionality či že je bude obsahovat v podobě, jak je obsahuje ke dni sjednání Licence. MR.PARKIT nezaručuje nic ve vztahu k (i) Aplikaci užívané na základě shareware Licence,(ii) demo a beta verzím Aplikace, a (iii) Aplikaci, kterou Uživatel užívá, aniž by za ni uhradil MR.PARKIT stanovené licenční poplatky.
6.2. Prohlídka a odstranění vad. Bez odkladu po zřízení Uživatelského účtu nebo jiného zprovoznění Aplikace (či jejich dodatečných funkcionalit) je Uživatel povinen provést její prohlídku (či prohlídku dodatečných funkcionalit) a ve stejné lhůtě vyrozumět MR.PARKIT o případných vadách Aplikace (či dodatečných funkcionalit). Volba způsobu odstranění vad přísluší MR.PARKIT. MR.PARKIT je oprávněn odstranit vady opravou Aplikace, dodáním náhradního Softwarového klienta nebo vrácením zaplacených licenčních poplatků či jejich odpovídající části.
6.3. Omezení záruky. Záruka podle čl. 6.1 je jedinou zárukou, kterou MR.PARKIT Uživateli dává, a práva vypočtená v čl. 6.2 jsou výlučnými prostředky nápravy v rámci záruky. Není-li v těchto Podmínkách výslovně stanoveno jinak, je Aplikace poskytována Uživateli tak, “jak je”, a MR.PARKIT neposkytuje jakoukoli další záruku, ať výslovnou nebo implikovanou, či záruku obchodovatelnosti nebo toho, že Aplikace bude použitelná k určitému účelu. Informace o záměrech Uživatele s Aplikací, kterou Uživatel případně poskytl MR.PARKIT, nezakládá dodatečná oprávnění ze záruky. MR.PARKIT nezaručuje žádné zvláštní výsledky nebo výkony Aplikace, ani to, že provoz Aplikace bude bezchybný nebo že chyby budou opraveny. Vlastnost (vada) Aplikace, kterou Uživatel mohl odhalit na základě shareware Licence (včetně demo a beta verzí Aplikace), nemůže být později uplatňována jako vada Aplikace (a to ani v případě, že Uživatel nevyužil možnost seznámit se s Aplikací na základě shareware Licence).
6.4. Odpovědnost za škodu. Úhrnná odpovědnost za škodu MR.PARKIT, která může vzniknout z užívání Aplikace nebo v souvislosti s ním vůči jednomu Uživateli, se omezuje úhrnem trojnásobku měsíčního licenčního poplatku (respektive trojnásobku jeho měsíčního ekvivalentu), který Uživatel má podle ujednání s MR.PARKIT platit za užívání Aplikace. Uživatel je povinen přijmout rozumná opatření za účelem zabránění vzniku nebo zvýšení škody; jestliže Uživatel opomine taková opatření přijmout, není MR.PARKIT povinen nahrazovat škodu, které mohlo být tímto způsobem zabráněno. Ustanovení § 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) není dotčeno. Ustanovení tohoto článku přetrvává ukončení Licence.
6.5. Výstupy Aplikace. Jestliže výstupy Aplikace (např. účetní doklady za parkování) musejí splňovat určité náležitosti stanovené právními předpisy aplikovatelnými v místě užívání Aplikace, je Uživatel povinen provést nezávislé ověření, že výstupy tyto náležitosti skutečně splňují, a nespoléhat v tomto směru na jakékoli přednastavení Aplikace ze strany MR.PARKIT. Jestliže Aplikace uvedené náležitosti nesplňuje a ani neumožňuje příslušné nastavení, není Uživatel oprávněn užívat Aplikaci k účelům, kde je splnění takových náležitostí nutné; v případě potřeby Uživatel ukončí užívání Aplikace.
6.6. Odkazy na obsah třetích osob. V Aplikaci mohou být zahrnuty odkazy na internetové stránky třetích osob. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze za účelem usnadnění využívání Aplikace a MR.PARKIT nepřebírá žádnou odpovědnost za internetové stránky třetích osob nebo jejich obsah.
6.7. Vyloučení odpovědnosti MR.PARKIT. MR.PARKIT nenese žádnou odpovědnost za služby, které jsou prostřednictvím Aplikace poskytovány mezi primárními a sekundárními Uživateli; do těchto vztahů MR.PARKIT žádným způsobem nevstupuje ani je nezprostředkovává (to neplatí v případě podle čl. 2.6 části věty druhé za středníkem). Jestliže bude proti MR.PARKIT v souvislosti s užíváním Aplikace Uživatelem vznesen jakýkoli soudní nebo mimosoudní nárok, je Uživatel povinen zbavit MR.PARKIT tohoto nároku a nahradit veškeré škody, ztráty nebo náklady utrpěné MR.PARKIT v této souvislosti.
6.8. Odpovědnost za Hardware. Pro odpovědnost za vady Hardware platí ustanovení tohoto čl. 6 obdobně. Termín „sjednání Licence“ odpovídá termínu „převzetí Hardware“. Odpovědnost MR.PARKIT za vady zboží a povinnost nahradit škodu způsobenou zbožím, s odkazem na čl. 6.1 – 6.4, se řídí § 2099 – 2112 Občanského zákoníku; limitní lhůta pro oznámení skryté vady MR.PARKIT činí jeden rok po odevzdání Hardware.

7. ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ SPOTŘEBITELŮ

7.1. Spotřebitelé. Ustanovení tohoto čl. 7 platí pro fyzické osoby, které sjednávají Licenci mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (spotřebitelé). Jsou-li v případě spotřebitelů ustanovení tohoto čl. 7 neslučitelná s jiným ustanovením těchto Podmínek, mají ustanovení tohoto čl. 7 přednost.
7.2.  Právo odstoupit od ujednání o komerční Licenci. Jestliže došlo ke sjednání Licence distančním způsobem nebo mimo prostor obvyklý k podnikání MR.PARKIT (§ 1820 a násl. Občanského zákoníku), platí následující pravidla:

7.2.1. Licence se považuje za službu; její součástí je i digitální obsah, který je dodáván (jehož stažení a instalace je umožňována) jako součást Licence (zejména Softwarový klient).

7.2.2. Uživatel má právo odstoupit od ujednání o Licenci bez udání důvodu ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů ode dne sjednání Licence. Uživatel odsouhlasením těchto Podmínek výslovně žádá MR.PARKIT, aby započal s plněním ujednání o Licenci před uplynutím této lhůty.

7.2.3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od ujednání o Licenci musí Uživatel o odstoupení informovat MR.PARKIT například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem na adresu sales@parkit.direct. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat vyrozumění o odstoupení MR.PARKIT před jejím uplynutím. Odstoupí-li Uživatel od ujednání o Licenci, je povinen uhradit MR.PARKIT poměrnou část licenčních poplatků za dobu trvání Licence (do okamžiku odstoupení od ujednání o Licenci).

7.2.4. Pokud dojde k odstoupení od ujednání o Licenci, MR.PARKIT vrátí Uživateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy MR.PARKIT došlo oznámení o odstoupení, zaplacené licenční poplatky, které MR.PARKIT od Uživatele obdržel, a to po odečtení poměrné části licenčních poplatků podle čl. 7.2.3 poslední věty. Pro vrácení zaplacených licenčních poplatků MR.PARKIT použije stejný platební prostředek, který Uživatel použil pro provedení úhrady, pokud Uživatel výslovně neurčil jinak.

7.3. Informace o době trvání závazku. MR.PARKIT informuje Uživatele ve smyslu § 1820 odst. 1 písm. c) Občanského zákoníku a v návaznosti na čl. 3.8, že nejkratší doba, po kterou bude Licence (licenční ujednání) Uživatele zavazovat, činí 1 (jeden) měsíc. Tím nejsou dotčena ustanovení u ukončení smluvního vztahu podle těchto Podmínek.

7.4. Odpovědnost za vady. MR.PARKIT odpovídá za to, že Aplikace nemá při jejím užívání Uživatelem na základě komerční Licence vady. MR.PARKIT zejména odpovídá, že v době, kdy Uživatel Aplikaci užívá, (i) má Aplikace vlastnosti, které si Uživatel s MR.PARKIT ujedná, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které MR.PARKIT, případně výrobce součásti Aplikace popsali nebo které Uživatel očekával s ohledem na povahu Aplikace na základě reklamy, (ii) se Aplikace hodí k účelu, který pro její použití MR.PARKIT uvádí nebo ke kterému se aplikace tohoto druhu obvykle používají, (iii) Aplikace odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (iv) Aplikace je v odpovídajícím objemu, a (v) Aplikace vyhovuje požadavkům právních předpisů. V jednotlivostech platí následující pravidla:

7.4.1. Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od zahájení užívání Aplikace, má se za to, že Aplikace byla vadná již při zahájení užívání. Zahájení užívání Aplikace se rozumí okamžik sjednání Licence.

7.4.2. Uživatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Aplikace v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od sjednání Licence. Práva z vadného plnění však Uživateli nelze přiznat, neoznámí-li vady MR.PARKIT bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti měl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) let od sjednání Licence.

7.4.3. Požádá-li o to Uživatel, potvrdí mu MR.PARKIT v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

7.4.4. Nemá-li Aplikace vlastnosti stanovené v úvodní části tohoto čl. 7.4, má Uživatel právo na bezplatné odstranění vady; není-li to možné, může odstoupit od ujednání o Licenci.

7.4.5. Právo odstoupit od ujednání o Licenci má Uživatel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Aplikaci řádně využít pro opakovaný výskyt vady po nápravě nebo pro větší počet vad.

7.4.6. Neodstoupí-li Uživatel od ujednání o Licenci nebo neuplatní-li právo na nápravu vad, může požadovat přiměřenou slevu. Uživatel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu MR.PARKIT nemůže zajistit nápravu vad, jakož i v případě, že MR.PARKIT nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by mu zjednání nápravy působilo značné obtíže. Práva z vadného plnění Uživateli nenáleží, pokud před zahájením užívání Aplikace věděl, že Aplikace má vadu, anebo pokud vadu sám způsobil.

7.4.7. Uplatní-li Uživatel právo z vadného plnění, potvrdí mu MR.PARKIT v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, jakož i provedení nápravy a dobu jejího trvání. MR.PARKIT je dále povinen vydat Uživateli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.4.8. Uživatel je oprávněn uplatňovat reklamace elektronicky prostřednictvím emailové adresy sales@parkit.direct, písemným sdělením zaslaným na adresu sídla MR.PARKIT (čl. 1.1) nebo osobně v sídle MR.PARKIT v pracovních dnech v provozní době. MR.PARKIT sepíše o každé reklamaci, která je u něj uplatněna osobně, reklamační protokol. Kopii reklamačního protokolu vydá reklamujícímu. MR.PARKIT rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení reklamace. Reklamace, včetně odstranění nedostatků, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se reklamující s  MR.PARKIT nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení ujednání o poskytnutí Licence.

7.5. Odpovědnost za Hardware. Pro odpovědnost za vady Hardware platí ustanovení tohoto čl. 7 obdobně. Termín „sjednání Licence“ odpovídá termínu „převzetí Hardware“. Připouští-li to povaha koupě, má Uživatel právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno nebo aby byly předvedeny jeho funkce. Odpovědnost MR.PARKIT z vadného plnění je v takovém rozsahu, v jakém rozsahu jsou dány povinnosti z vadného plnění výrobce Hardware.

7.6. Forma a uchovávání smlouvy. Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a ujednání o Licenci lze uzavřít pouze v českém jazyce. Ujednání o Licenci (smlouva) bude archivována u MR.PARKIT, který k němu umožní Uživateli na jeho žádost přístup.

7.7. Mimosoudní řešení sporů. MR.PARKIT informuje Uživatele, že mají nárok využít postupu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelskými spory se rozumí spory mezi Uživateli a MR.PARKIT v souvislosti s poskytováním služeb a prodejem zboží podle těchto Podmínek. Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů podle těchto Podmínek je příslušná Česká obchodní inspekce (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Praha 2, Štěpánská 15, PSČ 120 00, www.coi.cz nebo adr.coi.cz).

8. ZMĚNY PODMÍNEK

8.1. Změny Podmínek. MR.PARKIT je oprávněn kdykoli změnit ustanovení těchto Podmínek, s tím, že změna bude oznámena Uživateli způsobem podle čl. 10.5 (změnou se rozumí i doplnění těchto Podmínek). Změna se nemůže týkat základního vymezení Aplikace, jejích funkcí a způsobu jejího užívání; změnou Podmínek rovněž není možné zkrátit práva Uživatele z odpovědnosti za vady Aplikace. Změna Podmínek nabývá účinnosti dnem, který MR.PARKIT stanoví v oznámení Uživateli, nejdříve však 1 (jeden) měsíc po oznámení Uživateli.
8.2. Nesouhlas se změnou Podmínek. Nesouhlasí-li Uživatel s provedenou změnou Podmínek, je oprávněn vypovědět Licenci výpovědí s výpovědní lhůtou 1 (jeden) měsíc, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď doručena MR.PARKIT. Výpověď musí být MR.PARKIT oznámena způsobem podle čl. 10.5 ve lhůtě 15 (patnácti) dnů poté, co byla Uživateli oznámena změna Podmínek; v takovém případě nebude mít změna Podmínek pro Licenci Uživatele účinky. Jestliže se Uživatel domnívá, že se změna Podmínek týká některé ze skutečností podle věty druhé čl. 8.1, je povinen tuto skutečnost oznámit MR.PARKIT způsobem podle čl. 10.5 ve lhůtě 15 (patnácti) dnů poté, co byla Uživateli oznámena změna Podmínek; v opačném případě není Uživatel oprávněn namítat tuto skutečnost později.
8.3. Změna licenčních poplatků. Způsobem podle čl. 8.1 je možné také změnit výši ujednaných licenčních poplatků za komerční Licenci.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (ÚDAJŮ UŽIVATELŮ)

9.1. Zásady ochrany osobních údajů. Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou též zásady ochrany osobních údajů MR.PARKIT, které jsou dostupné zde: https://www.parkit.direct/parkit-direct-privacy
9.2. Mlčenlivost. MR.PARKIT se zavazuje dodržovat pravidla obsažená v zásadách ochrany osobních údajů ve vztahu ke všem údajům Uživatelů, ke kterým prostřednictvím Aplikace získá přístup. MR.PARKIT se zejména zavazuje uchovávat přísnou mlčenlivost o těchto údajích a neumožnit k nim přístup třetím osobám, a to za podmínek stanovených zásadami ochrany osobních údajů.
9.3. Změny zásad ochrany osobních údajů. Zásady ochrany osobních údajů je možné změnit nebo doplnit způsobem podle čl. 8.

10. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Úplné ujednání. Tyto Podmínky představují úplné licenční ujednání mezi Uživatelem a MR.PARKIT ve vztahu k Aplikaci a nahrazují veškeré starší ústní nebo písemné návrhy, sdělení a prohlášení; ustanovení čl. 10.4 není dotčeno. Měnit tyto Podmínky lze pouze písemně na základě dohody obou stran. Písemná ujednání sjednaná stranami po datu odsouhlasení těchto Podmínek, která se výlučně nebo zčásti týkají předmětu těchto Podmínek, mají přednost před ustanoveními těchto Podmínek. Neprohlásí-li MR.PARKIT výslovně jinak, není žádná třetí osoba (zejména distributor nebo obchodní zástupce) oprávněna jednat jeho jménem.
10.2. Kontrola plnění povinností. Na základě žádosti MR.PARKIT je Uživatel povinen ve lhůtě 15 (patnácti) dnů v úplnosti doložit, že užívá Aplikaci v souladu s těmito Podmínkami.
10.3. Autorská práva. Aplikace je chráněna autorským právem a právem na ochranu dalšího duševního vlastnictví. MR.PARKIT je nositelem autorských a dalších práv k Aplikaci a jejímu zdrojovému kódu, ledaže by bylo v souvislosti s Aplikací uvedeno jinak. Autorská práva a další práva duševního vlastnictví náležející třetím osobám, která jsou začleněna v Aplikaci, jsou chráněna podle těchto Podmínek stejně jako práva MR.PARKIT. Uživatel je povinen dodržovat práva MR.PARKIT a třetích osob k ochranným známkám prezentovaným v souvislosti s Aplikací.
10.4. Nabídky MR.PARKIT. Ujednání stran předvídaná v těchto Podmínkách (např. co se týče výše licenčních poplatků) mohou vyplynout také z nabídky MR.PARKIT, kterou Uživatel přijal, nebo z informace poskytnuté ze strany MR.PARKIT společně s Aplikací, proti které Uživatel bez zbytečného odkladu po obdržení Aplikace nevznesl námitky.
10.5. Komunikace. Strany jsou oprávněny ve věcech těchto Podmínek komunikovat též elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu, a to i tehdy, vyžadují-li tyto Podmínky písemnou formu (včetně komunikace ze strany MR.PARKIT prostřednictvím online rozhraní ve Webové Aplikaci). Zasílá-li se oznámení poštou nebo kurýrem, považuje se za učiněné v okamžiku jeho doručení nebo odmítnutí jeho převzetí. Za doručené se bude považovat oznámení zaslané doporučeným dopisem, který si adresát nevyzvedne od provozovatele poštovních služeb ani 5. (pátý) den následující po uložení takového oznámení anebo který provozovatel poštovních služeb vrátí odesílateli s tím, že adresátovi nelze v místě doručení doručit. Neoznámí-li strana pro účely doručování jinou adresu, budou oznámení zasílána na její poslední známou adresu. Dochází-li ke komunikaci formou online rozhraní ve Webové Aplikaci, platí, že oznámení bylo doručeno Uživateli jeho dáním na vědomí touto formou bez ohledu na to, zda se Uživatel přihlásil do Webové Aplikace prostřednictvím Uživatelského účtu či nikoli.
10.6. Rozhodné právo a prorogace. Tyto Podmínky se řídí právem České republiky. Soudem povolaným k rozhodování sporů podle těchto Podmínek je soud příslušný pro místo sídla MR.PARKIT.
10.7. Salvátorská klauzule. Jestliže některé z ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, ostatní ustanovení těchto Podmínek zůstávají platná, účinná a vynutitelná. Jestliže některé z ustanovení těchto Podmínek je nebo se stane částečně neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným, zůstává zbytek ustanovení platný, účinný a vynutitelný (totéž platí, jestliže dohodnutý rozsah přesahuje limit stanovený zákonem). Strany se zavazují v případě potřeby nahradit neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a vynutitelným, které se bude co možná nejvíce blížit nahrazovanému ustanovení.
Vydáno 11. ledna 2019