Parkit.direct
personal data protection rules

MR.PARKIT s.r.o.

IČ: 40762769, se sídlem Praha 2, Balbínova 410/28, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3111

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) se vztahují na zpracování osobních údajů, které provádíme my (tzn. MR.PARKIT s.r.o.) jako vlastník a provozovatel softwarové a webové aplikace Park-it-direct (dále jen „Aplikace“) při užívání aplikace Vámi jako nabyvatelem licence k Aplikaci. Tyto Zásady jsou nedílnou součástí smluvního vztahu o užívání Aplikace sjednaného mezi Vámi a námi; ustanovení těchto Zásad zakládají vymahatelné právní závazky obou smluvních stran.

ZÁKLADNÍ POJMY A PRAVIDLA

Osobními údaji jsou veškeré informace, které Vás identifikují nebo na jejichž základě Vás lze identifikovat, a dále informace, které o Vás vypovídají (o Vaší osobnosti, aktivitách, majetku apod.). Osobní údaje jsou pouze údaje o fyzických osobách (nikoli tedy o osobách právnických). Osobní údaje považujeme za vzácné a důvěrné a nakládáme s nimi v tomto duchu.

Zpracováním osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracováváním je zcela nebo částečně automatizované zpracování Vašich osobních údajů a neautomatizované pouze tehdy, jsou-li osobní údaje obsaženy v evidenci nebo do ní mají být zařazeny.

Při zpracovávání osobních údajů dbáme následujících základních pravidel:

Zákonnost, korektnost a transparentnost: Osobní údaje zpracováváme vůči Vám korektně a zákonným a transparentním způsobem. Při zpracovávání osobních údajů se řídíme nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, a dalšími platnými právními předpisy.

Účelové omezení: Osobní údaje shromažďujeme výhradně pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a tyto osobní údaje nezpracováváme dále způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.

Minimalizace: Osobní údaje zpracováváme pouze v přiměřeném, relevantním a omezeném rozsahu, a to ve vztahu k účelu, pro který osobní údaje zpracováváme.

Přesnost: Dbáme na to, aby osobní údaje, které zpracováváme, byly přesné a v případě potřeby aktualizované. Přijímáme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, byly – s přihlédnutím k účelům, pro které je zpracováváme – bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Omezení uložení: Osobní údaje ukládáme ve formě umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které osobní údaje zpracováváme.

Integrita a důvěrnost: Zabezpečujeme ochranu osobních údajů, které zpracováváme. Zpracováváme osobní údaje způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany pomocí technických a organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Používáme vyspělá opatření fyzické a elektronické bezpečnosti. Neseme odpovědnost za bezpečnost (důvěrnost a integritu) osobních údajů, které zpracováváme podle těchto Zásad.

Lokalizace: Všechny Vaše osobní údaje uchováváme v Evropské unii a nepředáváme je do zemí mimo Evropskou unii.

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jsou obsaženy v licenční nebo jiné smlouvě o užívání Aplikace (ať byla smlouva uzavřena v listinné nebo elektronické podobě, ať je obsažena v uceleném dokumentu nebo byla uzavřena formou objednávky a její akceptace a ať jde o smlouvu úplatnou nebo bezplatnou), a Vaše osobní údaje, které vyplynou z průběhu plnění smlouvy (např. údaje o průběhu využívání našich služeb). Jedná se zejména (nikoli však výlučně) o identifikační a kontaktní údaje, údaje o předmětu smlouvy a údaje o průběhu smluvního vztahu (fakturace atd.), včetně komunikace s Vámi ve věcech předmětu smlouvy. Je přirozené, že musíme zpracovávat tyto osobní údaje, abychom mohli dostát závazkům ze smlouvy a abychom mohli vykonávat práva ze smlouvy vyplývající a plnit právní povinnosti s tím související.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i před uzavřením smlouvy, a to proto, aby smlouva byla řádně uzavřena. Jestliže nedojde k uzavření smlouvy pro nedosažení dohody nebo z jiného důvodu, budeme Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat i nadále k případnému řešení předsmluvních otázek a odpovědnosti z toho vyplývající, včetně plnění právních povinností s tím souvisejících.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem personalizace jednání a komunikace s Vámi (průběh spolupráce, poslední kontakt apod.). Proti zpracovávání osobních údajů k těmto účelům můžete uplatnit námitky, které posoudíme s ohledem na Vaše a naše práva a zájmy a o výsledku Vás vyrozumíme. Pro formu, jakou lze námitky uplatnit, viz sekci „Vaše práva“.

Osobní údaje získáváme především od Vás, ale podle okolností je můžeme obdržet též z jiného zdroje (např. od primárních uživatelů Aplikace, k nimž se váže Vaše sekundární licence). Vždy v tomto směru postupujeme transparentně.

Osobní údaje zpracováváme (uchováváme) po takovou dobu, po kterou mohou být po právní stránce podstatné pro realizaci předmětného smluvního vztahu, tzn. do uplynutí aplikovatelných promlčecích, prekluzivních, reklamačních, uschovacích a jiných obdobných lhůt stanovených právními předpisy nebo ujednáními smluvních stran, a to do uplynutí poslední z těchto lhůt; v konkrétním případě závisí lhůta na posouzení předmětného smluvního vztahu; zpravidla však není delší než 10 let od realizace (skončení) smluvního vztahu. V případě připravovaných, ale nerealizovaných smluvních vztahů jsou údaje zpracovávány do uplynutí příslušných promlčecích lhůt vztahujících se na předsmluvní odpovědnost.

PLATBY

Platíte-li za naše služby platební kartou, je platba realizována prostřednictvím zabezpečené platební brány provozované Československou obchodní bankou, a.s.; my nemáme žádný přístup k osobním údajům ani jiným datům, prostřednictvím kterých dochází k autorizaci platební transakce. Platíte-li za naše služby prostřednictvím platebního systému PayPal, je platba realizována prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní provozovatele PayPal; dodatečné osobní údaje, které nám provozovatel PayPal v souvislosti s platbou zpřístupní (adresa), nepoužíváme k jiným účelům než identifikaci platby.

ELEKTRONICKÁ OBCHODNÍ SDĚLENÍ

Vaši emailovou adresu můžeme využít pro účely zasílání elektronických obchodních sdělení (up-daty systému, newslettery) za podmínek stanovených zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů (pokud jste takové využití neodmítli). V každém emailovém obchodním sdělení dáváme jednoduchou a zřetelnou možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení formou elektronické odhlášky.

ONLINE ÚČTY

Součástí Aplikace je osobní online účet, prostřednictvím kterého můžete Aplikaci využívat a spravovat své předvolby, rezervace, požadavky a služby, které Vám v souvislosti s Aplikací poskytujeme.

Vymažete-li v online účtu určité údaje či nahradíte-li je jinými, je to rovnocenné odvolání souhlasu se zpracováváním vymazaných či nahrazených osobních údajů, jestliže jde o údaje, které byly zpracovávány výhradně na základě Vašeho souhlasu. V případě zpracovávání údajů na jiném právním základě zpracováváme vymazané či nahrazené osobní údaje i nadále za podmínek platných pro příslušný právní důvod zpracovávání; výmaz či nahrazení údajů se považují za aktualizaci platného stavu.

SDÍLENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MEZI PRIMÁRNÍMI A SEKUNDÁRNÍMI UŽIVATELI

Jste-li sekundárním uživatelem Aplikace, můžeme sdílet Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o užívání Aplikace s nositelem primární licence, ke které se váže Vaše licence (typicky: jste-li parkujícím, sdílíme Vaše osobní údaje s provozovatelem příslušné garáže). Jste-li primárním uživatelem Aplikace (typicky: provozovatelem garáže), můžeme sdílet Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o provozním režimu Vaší garáže se sekundárními uživateli (parkujícími), kteří užívají Aplikaci na základě Vaší licence. Za primární uživatele Aplikace se pro účely tohoto ustanovení považují také sekundární uživatelé Aplikace s právem udělovat oprávnění k užívání určitých parkovacích míst třetím osobám (tzv. master parkující).

Spojení (přiřazení) primárních a sekundárních uživatelů je předdefinováno samotnými uživateli (zejména tak, že primární uživatel přizve k užívání Aplikace určité sekundární uživatele, kteří přizvání akceptují); o spojení tedy nerozhodujeme my. Ke sdílení osobních údajů dochází pouze v rozsahu nezbytně nutném k naplnění účelu jednotlivých licencí.

Zadává-li primární uživatel do Aplikace jakékoli osobní údaje sekundárních uživatelů předtím, než sekundární uživatelé sjednají vlastní licenci o užívání Aplikace, odpovídá za to, že sekundární uživatelé udělili souhlas ke zpracovávání svých osobních údajů k tomuto účelu, respektive existuje jiný platný právní titul ke zpracovávání jejich osobních údajů (primární uživatel je povinen právní titul na naši žádost kdykoli dokumentovat).

Dokument Ochrana osobních údajů mezi mezi provozovatelem garáže a uživateli se nachází v profilu uživatele.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM (PŘÍJEMCŮM)

S výjimkami popsanými v následujících bodech osobní údaje nepředáváme žádným třetím osobám, a to přímo ani nepřímo (zpřístupněním).

Osobní údaje můžeme předat subjektům, které pro nás provádějí zpracovávání osobních údajů nebo které nám poskytují služby, jejichž nutnou součástí je zpřístupnění osobních údajů. Jedná se zejména o subjekty, které nám poskytují služby informačních technologií (např. serverhosting nebo webhosting), databázové služby, účetní služby, daňové poradenství nebo právní služby. Spolupráce s těmito subjekty je vždy úzce provozního rázu. Příjemci nezpracovávají osobní údaje samostatně, nýbrž výhradně podle našich pokynů. Neseme odpovědnost za to, že ze strany příjemců nedojde ke zneužití jim zpřístupněných osobních údajů a že s nimi jsou sjednány závazky integrity a důvěrnosti osobních údajů a další závazky, které je třeba sjednat podle platných právních předpisů.

Vaše osobní údaje je možné předat třetím osobám také tehdy, je-li to nutné ke splnění naší právní povinnosti (především pokud jde o orgány veřejné moci) nebo je-li to nutné z povahy věci, zejména ke splnění smluvního vztahu, jehož jste stranou.

COOKIES A WEB BEACONS

Na webových stránkách Aplikace app.park-it-direct.com využíváme technologie cookies, tedy ukládání určitých textových souborů obsahujících data o přístupu na webové stránky prostřednictvím internetového prohlížeče ve Vašem počítači s tím, že při opětovné návštěvě webových stránek jsou uložená data znovu odeslána našemu webovému serveru. Cookies slouží k personalizaci nastavení webových stránek a zlepšení uživatelského zážitku, včetně uchovávání uživatelských předvoleb.

Cookies můžeme využívat také k přizpůsobení reklamy a sledování návštěvnosti webových stránek. Za výše uvedenými účely využíváme také cookies třetích stran, například služby Google Analytics (podrobnosti lze nalézt zde: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs).

Můžeme využívat také technologie web beacons, a to jak na našich webových stránkách, tak v zasílaných emailových zprávách. Web beacons jsou drobné grafické prvky (datové soubory, pixelové značky), které jsou stahovány z našeho webového serveru za účelem sledování čtenosti emailových zpráv, respektive návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů na nich a následné optimalizace elektronických služeb pro uživatele (včetně personalizace reklamy).

Okolnosti, které popisujeme výše (personalizace nastavení a sledování návštěvnosti webu, přizpůsobení reklamy, sledování zájmu o naše sdělení), představují naše oprávněné zájmy v souvislosti se zkvalitňováním služeb, které poskytujeme. Tyto aktivity jsou podle našeho názoru prospěšné i pro Vás. Pokud si však nepřejete, abychom vůči Vám využívali cookies a web beacons, můžete tomu zabránit. Máte možnost deaktivovat ukládání cookies ve Vašem počítači, respektive zasílání požadavků na stažení web beacons, a to provedením příslušného nastavení ve Vašem webovém prohlížeči (předvolba se může týkat také jen cookies třetích stran). Účinky dříve uložených cookies můžete kdykoli zrušit smazáním cookies ve Vašem webovém prohlížeči.

Osobní údaje získané pomocí cookies a web beacons nepoužíváme k Vaší identifikaci. Totéž se týká třetích stran, jejichž cookies využíváme.

VAŠE PRÁVA

Máte právo získat od nás potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli. V kladném případě máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům a na informace o podrobnostech zpracovávání a zdrojích osobních údajů. Jestliže jste nám poskytli osobní údaje na základě svého souhlasu nebo v souvislosti s plněním smluvních závazků a jestliže jde o osobní údaje zpracovávané automatizovaně, máte právo je obdržet ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili Vaše nepřesné osobní údaje; to se týká též doplnění neúplných osobních údajů. Jste dále oprávněni požadovat, abychom vymazali Vaše osobní údaje, nemáme-li dostatečný právní důvod ke zpracovávání (např. vznesli-li jste námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu). Požadujete-li to, místo výmazu osobních údajů pouze omezíme jejich zpracovávání, tzn. osobní údaje budou pouze uloženy a jiným způsobem nebudou – bez Vašeho souhlasu – zpracovávány.

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu s tím, že osobní údaje nebudou k tomuto účelu dále zpracovávány. Vznesete-li námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů v jiných případech, kdy osobní údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, nejprve posoudíme (s ohledem na Vaši konkrétní situaci), zda na naší straně neexistují závažné oprávněné důvody pro pokračování ve zpracovávání, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a budeme Vás informovat, zda Vašim námitkám vyhovíme nebo že jim vyhovět nemůžeme, a z jakých důvodů.

Svá práva jste oprávněni uplatnit jakoukoli formou, která srozumitelně zprostředkuje obsah Vaší žádosti, oznámení nebo námitek, zejména pak elektronickou formou na info@park-it-direct.com. Požádáte-li nás o přijetí určitého opatření, poskytneme Vám informace o přijatých opatřeních, a to bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti; tuto lhůtu je možné v nezbytných případech prodloužit až o dva měsíce, o čemž musíte být včas informováni.

Cítíte-li by se být dotčeni na svých právech v souvislosti s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Máte rovněž právo podat občanskoprávní žalobu k soudu a domáhat se soudní ochrany.
Issued on January 11th 2019